Ազատ առևտրի հյուսիս ամերիկյան համաձայնագիրը

Գինը՝ 4800դրամ
Էջերի քանակը՝ 24էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Ռեֆերատ

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հյուսիսամերիկյան ինտեգրացիայի ստեղծման նախադրյալները և կառուցվածքը
1.1. NAFTA- ի ստղծման նախադրայլները , ինտեգրացիայի սկիզբը և փուլերը , նպատակները
1.2. NAFTA- ի հիմնական դրույթները և կառուցվածքը
Գլուխ 2. Հյուսիսամերիկյան ինտեգրացիայի շրջանակում առևտուրը, անդամ երկրների տնտեսությունների վրա դրա ազդեցությունը
2.1. Հյուսիսամերիկյան ինտեգրացիայի անդամ երկրների միջև առևտուրը
2.2. Հյուսիսամերիկյան ինտեգրացիայի ազդեցությունը անդամ երկրների տնտեսությունների վրա
Գլուխ 3. Հյուսիսամերիկյան ինտեգրացիայի հնարավոր զարգացումները
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա տերմինը առաջին անգամ օգտագործվել է 1930-ական թթ. շվեդացի և գերմանացի տնտեսագետների աշխատություններում, սակայն մինչև այսօր գոյություն ունեն դրա մի քանի տասնյակ սահմանումներ: Լատիներենից թարգմանաբար “integratio” բառը նշանակում է լրացում, միասնականացում, ուստի «ինտեգրում» նշանակում է առանձին մասերի միասնականացում մեկ ամբողջի մեջ: Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա ասելով հասկանում ենք կայուն և խորը տնտեսական փոխհարաբերությունների և աշխատանքի միջազգային բաժանման վրա հիմնված արտադրության միջազգայնացման բարձր մակարդակ, որը աստիճանաբար տանում է մի շարք երկրների տնտեսությունների միասնականացմանը:

Գրականության ցանկ

1. Edward J. Chambers, Peter H. Smith (2002) NAFTA in the new millennium. University of California, San Diego. Center for U.S.-Mexican Studies ISBN 0-88864-386-1
2. Maxwell A. Cameron, Brian W. Tomlin (2002) The making of NAFTA: how the deal was done. Cornell University Press. ISBN 0-8014-8781-1.
3. Gary Clyde Hufbauer and Jeffrey J. Schott (2005) NAFTA Revisited: Achievements and Challenges Washington, D.C. : Institute for International Economics ISBN 0-88132-334-9