Գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության առանձնահատկությունները

Գինը՝ 1400դրամ
Էջերի քանակը՝ 7էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Ռեֆերատ

Բովանդակություն

Հատված

Ապահովագրությունը ըստ իր տեսակների ենթարկվում է բազմաթիվ դասակարգումների և ստորազատումների: Ապահովագրության դասակարգը իրենից ներկայացնում է որոշակի սկզբունքներով ձևավորված համակարգ, որի համաձայն ապահովագրությունը բաժանվում է գործունեության ոլորտների, ճյուղերի և ենթաճյուղերի, որոնց օղակները այնպես են դասավորված, որ յուրաքանչյուր հաջորդ օղակը հանդիսանում է նախորդի մի մասը: Ապահովագրության դասակարգման հիմքում դրված են երկու չափանիշներ, դրանք ենª տարբերություններ ապահովագրական օբյեկտների միջև, և տարբերություններ ապահովագրության պատասխանատվության ծավալների միջև: Այսպիսի բաժանմանը համապատասխան կիրառվում է դասակարգման համակարգ ըստ.

  1. ապահովագրական ծառայություններ մատուցելու եղանակների,
  2. ապահովագրության օբյեկտների,
  3. ապահովագրության ճյուղերի:

Գրականության ցանկ