Էսսե — Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի սոցիալ-հասարակական, պատմա-մշակութային հիմնախնդիրները

Գինը՝ 1500դրամ
Էջերի քանակը՝ 3էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Էսսե

Բովանդակություն

Հատված

Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը անմիջական ներգործություն ունեն պետության և հասարակության տնտեսական, մշակութային կյանքի վրա` աշխատուժի որակի, առաջարկի և պահանջարկի կառուցվածքի, սպառողների վարքի, արտաքին տնտեսական կապերի, տուրիզմի, նաև տնտեսական այլ ցուցանիշների վրա: Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը միջոց են աշխատուժի լիարժեք վերականգնման և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, մշակույթի զարգացման համար: Մեծ է սպորտի դերը նաև միջազգային հարաբերությունների ոլորտում: Սպորտը նաև քաղաքականություն է և միջոց երկիրը համաշխարհային հանրությանը լավագույնս ներկայացնելու: Սպորտը, առողջ ապրելակերպի աջակցմանը զուգընթաց, վերածվում է աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման, աշխատուժի վերականգնման, սոցիալական կապերի ամրապնդման, տեխնոլոգիական նորամուծությունների խթանման արդյունավետ միջոցի, որով ներդրումներ են կատարվում և նոր որակներ են հաղորդվում երկրում կուտակված մարդկային կապիտալին:

Գրականության ցանկ

1. Պողոսյան Մ.Ռ. Ֆիզիկական կուլտուրայի դերն ու նշանակությունը տնտեսական զարգացման գործում // Թեզիսներ ՖԿՊՀԻ XXXVII գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր. Երևան, 2010, էջ 257-258:
2. Պողոսյան Մ.Ռ. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրները, Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 7, 2014թ., էջ 35-36: