Համաշխարհային առևտրի բնութագիրը, բնորոշումը

Գինը՝ 4400դրամ
Էջերի քանակը՝ 22էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Կուրսային

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Համաշխարհային առևտուրը որպես ՄՏՀ բաղկացուցիչ մաս
2. Համաշխարհային առևտրի կառուցվածքը և դինամիկան
3. Համաշխարհային շուկայի բնորոշումը և դասակարգումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Միջազգային առևտրային հարաբերությունների գործնական իրացումն արդիական է դարձնում այնպիսի գիտելիքների ստացումը, առանց որոնց առևտրային որևէ գործարք իրական հաջողություններ չի կարող ապահովել: Այս մտայնությամբ էլ “Միջազգային առևտուր” ուսումնական ձեռնարկում ընդգրկված թեմաների շրջանակում ներկայացվել են արտաքին առևտրի տեսամեթոդաբանական հիմքերը, համաշխարհային տնտեսությունում լայն տարածում ստացած, գործնականում կիրառվող բազմաբնույթ առևտրային մեթոդները, միջազգային առևտրի սուբյեկտների` ֆիրմաների (վերազգային կորպորացիաների), արտաքին շուկաներ դուրս գալու իրավունք ունեցող նախարարությունների և գերատեսչությունների, ձեռնարկատերերի միությունների, առևտրաարդյունաբերական պալատների, միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական և իրավական կառուցակարգերը:

Գրականության ցանկ

1. http://data.worldbank.org/country/monaco
2. WORLD TRADE REPORT 2015.Speeding up trade: benefits and challenges of implementing the WTO Trade Facilitation Agreement.Р. 26.
3. Захарова С.В., Кондратьев О.А., Соколова О.Ю. Перспективы стратегического взаимодействия стран БРИКС // Аграрный научный журнал.-2015.-№5.-С.86.
4. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д., “Экомомика”,“Высшая школа”,Москва 2006г., 488 стр., стр. 344-346.
5. Поляков В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: учеб, пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2011. С. 5.
6. Экономический анализ — разумный протекционизм «Эксперт», 07 сентября 1998 года.
7. Զ.Ա.Թադևոսյան, Միջազգային առևտուր, 2017թ., էջ 13