ՀՀ ինտեգրացումը տնտեսական գործընթացների մաքսային քաղաքականության միջոցով

Գինը՝ 4200դրամ
Էջերի քանակը՝ 21էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Կուրսային

Բովանդակություն

Ներածություն
1. ՀՀ մաքսային քաղաքականության առանձնահատկությունները
2. ՀՀ ինտեգրումը ԵԱՏՄ — ին և մաքսային քաղաքականության փոփոխությունները 7
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

ՀՀ մասնակցությունը միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներին, որը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում դրսևորում էր էլ ավելի ակտիվացման միտում, շուկայական տնտեսությանն ձևավորման և ազգային տնտեսության արդյունավետ զարգացման նախապայմաններից մեկն է: Սակայն, մեր երկրի ոչ բավարար մասնակցությունը այդ գործընթացներում բացասաբար է ազդում տեղական ապրանքների մրցունակության վրա և ծառայում է որպես խոչընդոտ տարածաշրջանային հեռանկարային շուկաներ մուտք գործելու տեսանկյունից: Ասվածը մասնավորապես վերաբերում է Եվրամիության երկրների հետ համագործակցությանը:

Գրականության ցանկ

1. Գրիգոր Նազարյան, Դավիթ Հախվերդյան, Հայաստանի համեմատական առավելությունները ԵԱՏՄ երկրների առևտրային հոսքերի համադրության մեջ, 21- նորավանք» գիտակրթական րդ դար հիմնադրամի հանդես, 3 61, երեվան 2015
2. Մելքումյան Մ. Ս. «Միկրոէկոնոմիկա» Երևան, Տնտեսագետ, 2011, էջ 234-238.
3. «Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 1