Սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիության սկզբունքը

Գինը՝ 3000դրամ
Էջերի քանակը՝ 15էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Կուրսային

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Սեփականության իրավունքի հասկացությունը և առանձնահատկությունները
2.Սեփականության անձեռնմխելիության սկզբունքի ապահովում
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Մարդու սեփականության իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով և քաղաքացիական իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով: Այս իրավունքը պատկանում է յուրաքանչյուր մարդու և հանդիսանում է անձի ազատության կարևորագույն պայմաններից մեկը, քանի որ սեփականություն ունենալու և այն պաշտպանելու ցանկությունը մարդկանց մեծ մասի բնական ձգտումն է:
Սեփականությունը, ունեցվածքը հանդիսանում են ուրիշներից մարդու անկախության հիմքը: Ցանկացած երկրում, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետությունում, հասարակության տնտեսական հարաբերությունների հիմքում ընկած է սեփականությունը: Այդ է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության Հիմնական օրենքի «Սահմանադրական կարգի հիմունքները» գլխում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված սեփականության իրավունքի պաշտպանությանը: Մասնավորապես, հոդված 8-ը հռչակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և պաշտպանվում է սեփականության իրավունքը:

Գրականության ցանկ