Վճարային հաշվեկշռի հաշվեմնացորդի հավասարեցման Քեյնսյան և դասական մոտեցումներ

Գինը՝ 4200դրամ
Էջերի քանակը՝ 21էջ
Առարկա՝
Աշխատանքի տեսակը՝
Կուրսային

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վճարային հաշվեկշռի տեսությունների ընդհանուր բնութագիրը
2. Վճարային հաշվեկշռի վերլուծության քեյնսյան և դասական տեսությունները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի պայմաններում, երբ անընդհատ խորանում և ծավալվում են գլոբալացման երևույթները, ակտիվանում է աշխատանքի և կապիտալի միջազգային շարժը, երկրի տնտեսության արտաքին և ներքին միաժամանակյա հավասարակշռության ապահովման հիմնախնդիրն առավել քան կենսական անհրաժեշտություն է դառնում: Այս համատեքստում յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության համար խիստ կարևոր են դառնում վճարային հաշվեկշռի և դրա կարգավորման հիմնահարցերը: Վճարային հաշվեկշիռը ըստ,էության,այն հիմնական ինդիկատորն է ,որը բնութագրում է տվյալ երկրի համաշխարհային տնտեսության փոխհարաբերությունների ամբողջությունը: Դրանով պատկերավոր ասած, պատասխան է տրվում այն հարցին, թե «ով ում հաշվին է գոյատևում»:

Գրականության ցանկ

1. Մ. Թավադյան, Գ. Նազարյան, Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները, Երևան, Տնտեսագետ, 2006:
2. Ա. Մարկոսյան, Դ. Հախվերդյան, Գ. Նազարյան, Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում, Երևան, ԱՌՏ, 2002:
3. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2008:
4. Ս. Հաստեդ., Մ. Մելվին, Միջազգային տնտեսագիտություն, II հատոր, Միջազգային ֆինանսներ, Երևան, «Գիտանք», 1999:
5. Курс экономической теории, учебник, под общей редакцией М. Н. Чепурина, Е.А.Киселевой, Киров,АСА, 2006:
6. М. Г. Покидченко, И. Г. Чаплыгина, История экономических учений, уч. пособие, Москва, 2006:
7. Международные экономические отношения, Учебник, Москва, 2005:
8. С.С. Носова, Экономическая теория, Учебник, Москва, 2003: