Մաքսային ստուգումը որպես հսկողության ձև

Կուրսային
4600դրամ
23էջ

Մաքսային հսկողություն է համարվում Մաքսային միության և ՀՀ մաքսային օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերով ամրագրված դրույթների պահպանման նպատակով մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող միջոցառումների համակարգը: Մաքսային հսկողությունը մաքսային հսկողությունը կարելի է սահմանել նաև, որպես մաքսային միության մաքսային …

Մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման մաքսային ռեժիմները

Կուրսային
5000դրամ
25էջ

Պետության կողմից արտաքին տնտեսական գործունեության արդյունավետ կազմակերպմանը մեծապես աջակցում են մաքսային մարմինները, որոնց արտաքին տնտեսական կապերի և գործունեության իրավասության հիմքը ներպետական տնտեսական օրենսդրությունն է, ինչպես նաև միջազգային առևտրային գործունեությունը կարգավորող պայմանագրերը և համաձայնագրերը: Արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսասակագնային և ոչ սակագնային …

Մաքսային գործի կարգավորումը ՀՀ-ում

Կուրսային
4400դրամ
22էջ

Ժամանակակից իրավական իրականությունում շարունակաբար տեղի ունեցող ինտեգրացիոն հարափոփոխ գործընթացներն ու դրանց արդյունքում իրավական ինստիտուտների համապատասխան փոփոխություններն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն են հարուցում գիտավերլուծական նոր դիտանկյունից դրանք դարձնել գնահատման առարկա: Ակներև է, որ իրավունքի մասին գիտությունը պետք է օպերատիվ արձագանքի օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններին` …

Մաքսային գործի էլեմենտները և դրանց կատարելագործման միտումները

Կուրսային
4000դրամ
20էջ

Մաքսային գործը որպես տնտեսության, ֆինանսների և արտաքին առևտրի օբյեկտիվորեն գործող մեխանիզմ սկսել է զարգանալ նոր դարաշրջանի սկզբնամասում, երբ դեռ նոր էին զարգանում շուկայական հարաբերությունները և առաջացել էր հավելյալ արդյունքը: Մաքսային գործ հասկացությունը, որպես կանոն, սահմանվում է ելնելով յուրաքանչյուր երկրի օրենսդրությունից …

Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդները ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն

Կուրսային
4200դրամ
21էջ

Հայաստանի Հանրապետության առևտրատնտեսական հարաբերությունների ոլորտում մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման և գնահատման տարբեր և անկայուն համակարգերի կիրառումն առևտրի ծավալների աճի հիմնական խոչնդոտն է: Մաքսային գործի կազմակերպման առումով չափազանց կարևորվում է սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը, քանի որ …

ԵԱՏՄ-ում կիրառվող արտահանման մաքսային ընթացակարգերը և դրանց նկարագիրը

Կուրսային
4000դրամ
20էջ

ԵՏՄ-ի շրջանակներում անդամ պետությունները ընդունել են ԵՏՄ-ը կամ Մաքսային միության օրենսգիրքը: Մասնավորապես Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրի համաձայն՝ Բելառուսի Հանրապետությունը, Ղազախստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը, հիմնվելով «Միասնական մաքսային տարածք ստեղծելու և մաքսային միություն ձևավորելու մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ի …

ԵԱՏՄ ստեղծումը և գործունեությունը

Կուրսային
5600դրամ
28էջ

Ներկայումս տնտեսական զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրությունը պահանջում է համալիր մոտեցում ցուցաբերել ոչ միայն ազգային, այլև համաշխարհային տնտեսությունում առկա իրադրության վերլուծությանը: Երկրների միջև տնտեսական խորը և համապարփակ համագործակցությունը դարձել է ժամանակակից շուկայական տնտեսության բնութագրիչներից մեկը: Այս համատեքստում ուսումնասիրության ամենաարդիական ուղղություններից մեկը Հայաստանի …

Հույզերի հոգեբանական բնութագիրը

Կուրսային
4800դրամ
24էջ

Մարդու գործունեության արդյունավետության կարևոր գործոններից մեկը արտաքին աշխարհի տարբեր ազդակների առկայության պայմաններում համապատասխան ակտիվության պահպանման հատկությունն է, որը բնորոշվում է որպես «հոգեկան կայունությունե: Սակայն հոգեկան կայունությունն, ինքնին, շատ հարաբերական հասկացություն է, քանի որ ամենօրյա պարզ կամ բարդ հոգեբանական, սոցիալական, քաղաքական …

Ֆինանսների հասկացությունը, դերը և նշանակությունը հասարակության կյանքում

Կուրսային
5000դրամ
25էջ

Հասարակության կյանքում ապրանքադրամական հարաբերությունների առաջացումը և պետության գոյությունը այն նախապայմաններն են, որոնց հիմքի վրա ձևավորվել են ֆինանսական հարաբերություններն ու ֆինանսները. դրանք դրսևորվել ու դրսևորվում են շուկայական կառույցներին առնչվող ամենատարբեր ոլորտներում և օղակներում: Ֆինանսները հասարակությունում առկա ոչ բոլոր փողային հարաբերություններն են, …

Ֆինանսական ռեսուրսներ, դինամիկ ծրագրավորում

Կուրսային
4000դրամ
20էջ

Շուկայական հարաբերությունների խորացմանը զուգընթաց նորանկախ երկրներում ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և օգտագործման խնդիրները ստացել են նոր որակ և բովանդակություն: Տնտեսական գործունեության ընթացքում առևտրային կազմակերպությունները ֆինանսական ռեսուրսների կառուցվածքում պարբերաբար հակված են իրականացնել անհրաժեշտ փոփոխություններ, որն իր հերթին էական ազդեցություն է ունենում կապիտալի …