Միջատների գլուխը և դրա հավելուկները, գլխի կառուցվածքը բեղիկները, աչքերը, բերանի օրգանները և տիպերը, դրանց կառուցվածքն ու ֆունկցիաները

Կուրսային
3200դրամ
16էջ

Միջատների գլուխը և դրա հավելուկները, գլխի կառուցվածքը, բեղիկները, աչքերը, բերանի օրգանները և տիպերը, դրանց կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Թեմայի ընտրության հիմնավորումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ միջատներն այնքան բազմատեսակ ու բազմազան են, որ մինչ օրս դեռ նոր տեսակներ են հայտնաբերվում: …

Սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիության սկզբունքը

Կուրսային
3000դրամ
15էջ

Մարդու սեփականության իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով և քաղաքացիական իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով: Այս իրավունքը պատկանում է յուրաքանչյուր մարդու և հանդիսանում է անձի ազատության կարևորագույն պայմաններից մեկը, քանի որ սեփականություն ունենալու և այն պաշտպանելու ցանկությունը …

ՀՀ Ազգային Ժողովը

Կուրսային
3800դրամ
19էջ

Խորհրդարանական հանրապետություններում պետության գլուխը նախագահն է, ով ընտրվում է կամ պառլամենտի, կամ էլ ընդլայնված մարմնի կողմից: Օրինակ Հունաստանում պառլամենտն է ընտրում հանրապետության նախագահին (Հունաստանի Սահմանադրություն, մաս1): Իսկ Հնդկաստանում նախագահը և փոխնախագահը ընտրվում են հատուկ կոլեգիալ մարմնի կողմից, որի կազմի մեջ …

Աշխատանքի ընդունման փորձաշրջանը և դրա իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները

Կուրսային
3200դրամ
16էջ

Փորձաշրջանի սահմանումը հանդիսանում է գործատուի իրավունք: Փորձաշրջանի սահմանման հնարավորությունը աշխատակիցների առանձին կատեգորիաների համար կարող է սահմանափակվել Աշխատանքային օրենսդրությամբ (ԱՕ), այլ օրենքներով և կոլեկտիվ պայմանագրերով: Փորձաշրջանը կարող է սահմանվել միայն աշխատակցի գրավոր համաձայնության դեպքում: Այսպիսով, գլխավոր իրավաբանորեն նշանակալից հանգամանքը փորձաշրջանի սահմանման …

Ստոխաստիկ փոխկապվածություններ

Կուրսային
2200դրամ
11էջ

Վիճակագրությունում տարբերում են ֆունկցիոնալ կապ և ստոխաստիկ կախվածություն հասկացությունները: Ֆունկցիոնալ են անվանում այն կապը, որի դեպքում գործոնային հատկանիշի որոշակի արժեքին համապատասխանում է արդյունքային հատկանիշի մեկ և միայն մեկ արժեք: Եթե պատճառային կախվածությունը դրսևորվում է ոչ թե յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, այլ …

Դինամիկայի շարքերը և դրանց տեսակները

Կուրսային
2400դրամ
12էջ

Դինամիկայի շարքերը վիճակագրական այն շարքերն են, որոնք ցույց են տալիս հասարակական երևույթների մակարդակները որոշակի ժամանակահատվածներում կամ երևույթների առկայությունը ժամանակի որոշակի պահերի դրությամբ: Դինամիկայի շարքերը բաղկացած են երկու մասից. ժամանակահատվածներից կամ ժամանակի պահերից, երևույթի չափերը բնութագրող մեծություններից, որը անվանում են շարքի …

Գների վիճակագրության խնդիրները և ցուցանիշների համակարգը

Կուրսային
2400դրամ
12էջ

Գների վիճակագրության ցուցանիշների համակարգն իրենից ներկայացնում է փոխկապակցված և փոխլրացնող ցուցանիշների համախումբ, որոնք բնութագրում են ինչպես գների (սակագների) փաստացի մակարդակը, այնպես էլ դրանց տոկոսային փոփոխությունները: Գների վիճակագրությունը հավաքագրում և հաշվարկում է տնտեսության սպառողական և իրական հատվածներում ամբողջու-թյամբ, ու ըստ առանձին …

Բնակչության կենսամակարդակի ցուցանիշների համակարգը

Կուրսային
3000դրամ
15էջ

Մարդկային զարգացման հայեցակարգում առանձնահատուկ և կարևոր տեղ ունի բնակչության կենսամակարդակը: Վերջին հաշվով, որքան բարձր է բնակչության կենսամակարդակը, այնքան, այլ հավաստ պայմաններում, մեծ են մարդկային զարգացման իրական հնարավորությունները: Բնակչության կենսամակարդակը հնարավոր չէ և քանակական, և որակական առումներով որևէ մեկ ցուցանիշով արտահայտել: …

Աշխատավարձի մակարդակի և դինամիկայի ցուցանիշներ

Կուրսային
2400դրամ
12էջ

Աշխատավարձըիբրև տնտեսագիտական հասկացություն առաջ է եկել մարդկային հասարակության զարգացման այն շրջանում, երբ հասարակությունը շերտավորվել է ձեռներեց-գործարարների և վարձու աշխատուժի: Ընդորում աշխատուժի գինը ձևավորվում է աշխատանքի շուկայում, որի վրա ազդում են մի շարք գործոններ: Աշխատանքի բուն արտադրության ընթացքում աշխատուժի գնի ատահայտման …

Նորմատիվ իրավական ակտի ժամանակի ընթացքում գործողության դադարեցման հիմքերը

Կուրսային
2000դրամ
10էջ

Նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը տարածվում է դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո գործող հարաբերությունների վրա, եթե այլ բան նախատեսված չէ Սահմանադրությամբ, օրենքով կամ տվյալ նորմատիվ իրավական ակտով: Սահմանադրության 73-րդ հոդվածին համապատասխանանձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտերը հետադարձ ուժ …