Միջատների գլուխը և դրա հավելուկները, գլխի կառուցվածքը բեղիկները, աչքերը, բերանի օրգանները և տիպերը, դրանց կառուցվածքն ու ֆունկցիաները

Կուրսային
3200դրամ
16էջ

Միջատների գլուխը և դրա հավելուկները, գլխի կառուցվածքը, բեղիկները, աչքերը, բերանի օրգանները և տիպերը, դրանց կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Թեմայի ընտրության հիմնավորումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ միջատներն այնքան բազմատեսակ ու բազմազան են, որ մինչ օրս դեռ նոր տեսակներ են հայտնաբերվում: …

Սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիության սկզբունքը

Կուրսային
3000դրամ
15էջ

Մարդու սեփականության իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով և քաղաքացիական իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով: Այս իրավունքը պատկանում է յուրաքանչյուր մարդու և հանդիսանում է անձի ազատության կարևորագույն պայմաններից մեկը, քանի որ սեփականություն ունենալու և այն պաշտպանելու ցանկությունը …

ՀՀ Ազգային Ժողովը

Կուրսային
3800դրամ
19էջ

Խորհրդարանական հանրապետություններում պետության գլուխը նախագահն է, ով ընտրվում է կամ պառլամենտի, կամ էլ ընդլայնված մարմնի կողմից: Օրինակ Հունաստանում պառլամենտն է ընտրում հանրապետության նախագահին (Հունաստանի Սահմանադրություն, մաս1): Իսկ Հնդկաստանում նախագահը և փոխնախագահը ընտրվում են հատուկ կոլեգիալ մարմնի կողմից, որի կազմի մեջ …

Աշխատանքի ընդունման փորձաշրջանը և դրա իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները

Կուրսային
3200դրամ
16էջ

Փորձաշրջանի սահմանումը հանդիսանում է գործատուի իրավունք: Փորձաշրջանի սահմանման հնարավորությունը աշխատակիցների առանձին կատեգորիաների համար կարող է սահմանափակվել Աշխատանքային օրենսդրությամբ (ԱՕ), այլ օրենքներով և կոլեկտիվ պայմանագրերով: Փորձաշրջանը կարող է սահմանվել միայն աշխատակցի գրավոր համաձայնության դեպքում: Այսպիսով, գլխավոր իրավաբանորեն նշանակալից հանգամանքը փորձաշրջանի սահմանման …

Գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության առանձնահատկությունները

Ռեֆերատ
1400դրամ
7էջ

Ապահովագրությունը ըստ իր տեսակների ենթարկվում է բազմաթիվ դասակարգումների և ստորազատումների: Ապահովագրության դասակարգը իրենից ներկայացնում է որոշակի սկզբունքներով ձևավորված համակարգ, որի համաձայն ապահովագրությունը բաժանվում է գործունեության ոլորտների, ճյուղերի և ենթաճյուղերի, որոնց օղակները այնպես են դասավորված, որ յուրաքանչյուր հաջորդ օղակը հանդիսանում է …

Ապրանքը ագրոմարքեթինգի համալիրում

Ռեֆերատ
1200դրամ
6էջ

Մարքեթինգը տնտեսավարման բնագավառի ոլորտ է, որի շնորհիվ իրականացվող տնտեսական գործունեությունը դառնում է ավելի կանոնակարգված և արդյունավետ: Գոյություն ունեն բազմաթիվ առանձնահատկություններ, որոնք ընդգծում են մարքեթինգի կարևորությունը, դերն ու նշանակությունը: Մարքեթինգը կարելի է իրականացնել տնտեսության բազմաթիվ  բնագավառներում, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության մեջ: …

Ապահովագրության և ֆրանշիզայի գործող համակարգերը գյուղատնտեսության ոլորտում

Ռեֆերատ
1200դրամ
6էջ

Ապահովագրական փոխհատուցում տրվում է ոչնչացված կամ վնասված ողջ գույքի համար: Ապահովագրված գույքի` փոխադրման ընթացքում ոչնչանալու կամ վնասվելու համար ապահովագրական փոխհատուցում վճարվում է այն պարագայում, երբ օրենսդրությամբ կամ փոխադրման մասին պայմանագրում բեռի ոչնչացման կամ վնասի դեպքում փոխադրողի պատասխանատվությունը չի սահմանվում: Ապահովագրական …

Ստոխաստիկ փոխկապվածություններ

Կուրսային
2200դրամ
11էջ

Վիճակագրությունում տարբերում են ֆունկցիոնալ կապ և ստոխաստիկ կախվածություն հասկացությունները: Ֆունկցիոնալ են անվանում այն կապը, որի դեպքում գործոնային հատկանիշի որոշակի արժեքին համապատասխանում է արդյունքային հատկանիշի մեկ և միայն մեկ արժեք: Եթե պատճառային կախվածությունը դրսևորվում է ոչ թե յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, այլ …

Հայաստանի գինիների շուկայի առանձնահատկությունները

Ռեֆերատ
1200դրամ
6էջ

Հայաստանի համար գինեգործությունը մի քանի առումով տարբերվում է տնտեսության մյուս ճյուղերից: Սա թերևս միակ ճյուղն է, և գինին էլ միակ խմիչքն է, որի մեջ առավելագույնս արտացոլվում է մեր ներուժը` թե՛ կլիմայի, թե՛ հողի և թե՛ պատմա-հասարակական գործընթացների առումով: Աստված մեզ …

Դինամիկայի շարքերը և դրանց տեսակները

Կուրսային
2400դրամ
12էջ

Դինամիկայի շարքերը վիճակագրական այն շարքերն են, որոնք ցույց են տալիս հասարակական երևույթների մակարդակները որոշակի ժամանակահատվածներում կամ երևույթների առկայությունը ժամանակի որոշակի պահերի դրությամբ: Դինամիկայի շարքերը բաղկացած են երկու մասից. ժամանակահատվածներից կամ ժամանակի պահերից, երևույթի չափերը բնութագրող մեծություններից, որը անվանում են շարքի …